Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest EWIPO.PL, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, zarejestrowana pod numerem 201011 działalności gospodarczych dla m.st. Warszawy. REGON 140002223, NIP 521-285-07-11.

Dane osobowe w postaci ID urządzenia, adres IP, podane imiona/pseudonimy przetwarzane są przez EWIPO.PL w celu obsługi procesu gry i są usuwane po jej zakończeniu lub po roku od ostatniego użycia.

Informujemy Cię także o Twoich prawach wynikających z nowych przepisów:

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych pobranie gry ze sklepu i rozpoczęcie procesu gry.

Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. EWIPO.PL używa ich wyłącznie do celów synchronizacji Waszych urządzeń ze sobą. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim, ani wykorzystywane przez EWIPO.PL dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały proces gry lub okres roku od ostatniego uruchomienia gry.

W celu uzyskania więcej informacji o przysługujących prawach lub w razie jakichkolwiek pytań lub żądań usunięcia danych proszę pisać na adres e-mailowy biuro@ewipo.pl


Privacy policy

The administrator of personal data provided by Users within the meaning of the provisions of the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended) is EWIPO.PL, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warsaw, registered under the number 201011 business activities for the capital city of Of Warsaw. REGON 140002223, NIP 521-285-07-11.

Personal data in the form of device ID, IP address, given names / nicknames are processed by EWIPO.PL in order to support the game process and are deleted after its end or one year after the last use.

We also inform you about your rights under the new regulations:

Providing data is voluntary, and the person providing the data has the right to access data, the right to rectify data, the right to limit processing, the right to delete data, object to processing, the right to submit a complaint to the supervisory body for the protection of personal data. The basis for the processing of personal data is to download the game from the store and start the game process.

Your personal information will remain safe. EWIPO.PL uses them only for the purpose of synchronizing your devices with each other. We will not share your personal data with third parties. Personal data stored on the server will not be made available to third parties or used by EWIPO.PL for its own purposes, except when the disclosure takes place in compliance with the obligation provided for by law.

Your personal data will be processed throughout the game process or for a period of one year from the last launch of the game.

For more information about your rights or if you have any questions or requests to delete data, please write to the e-mail address biuro@ewipo.pl